Индустрија Вести

Вовед до Фалсификување Делови

2019-09-26
Делови за фалсификување се парчиња делови или празни места добиени со фалсификување на деформација на метално празно. Механичките својства можат да се променат со примена на притисок врз металното празно за да се деформира.

Делови за фалсификување може да се поделат на ладно ковање и топло ковање според температурата на празно за време на обработката. Ладното фалсификување генерално се обработува на собна температура, а топлото фалсификување се обработува на температура повисока од температурата за рекристализација на металниот влез.